Termeni și condiții

Drepturi de autor

Site-ul www.ninna.ro este proprietatea SC Bright Healthy Food SRL. Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos.

Intregul continut al site-ului www.ninna.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date – este proprietatea SC Bright Healthy Food SRL si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.

 

Produse și servicii

Produsele comercializate prin intermediul www.ninna.ro respectă normele de igienă și securitate alimentară. Sunt însoțite de factură fiscală, conform legislației în vigoare. Produsele sunt oferite în condițiile respectării prevederilor legate de livrare și plată, în limita stocului disponibil. Prețurile prezentate includ toate taxele aplicabile și nu includ cheltuielile de livrare.

Plata produselor

Plata produselor comandate se poate efectua numerar la livrarea produselor sau la ridicarea din magazin, sau prin ordin de plată. Vă rugăm să trimiteți confirmarea plății către adresa de e-mail comenzi@ninna.ro.

 

Retur produse

SC Bright Healthy Food SRL comercializează produse alimentare și băuturi. Conform legislației în vigoare (ord. 130/2000 completată de legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanță – art. 12, pct. a) și Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20.05.1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță – art. 3, pct. (2), primul paragraf) contractele de furnizare de produse alimentare, băuturi sau alte bunuri de consum curent furnizate la domiciliul consumatorului, la reședința acestuia sau la locul său de muncă prin distribuitori stabili, nu pot fi denunțate unilateral. Odată produsele primite, acestea nu mai pot fi returnate.

Produsele cumpărate de pe www.ninna.ro pot fi refuzate doar dacă acestea nu corespund calitativ și cantitativ cu comanda plasată de Cumpărător.

În acest caz, returnăm contravaloarea comenzii numerar sau pe card în contul specificat de Cumpărător.

 

Politica de confidențialitate a datelor

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În sensul directivei europene privind protecția datelor, următorii termeni se definesc astfel:

– „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

– „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

– „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

– „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

 

SC Bright Healthy Food SRL colectează următoarele date cu caracter personal:

 • date de identificare sau de contact cum ar fi: numele și prenumele, adresa de reşedinţă, număr de telefon, adresă e-mail

 

De ce procesăm datele cu caracter personal:

 • procesarea si livrarea comenzilor plasate online
 • îmbunătăţirea serviciilor şi experienţei de cumparare, analiza traficului, promovare online.

 

Respectăm principiile prelucrării datelor cu caracter personal, astfel:

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

 

Păstrarea datelor cu caracter personal:

Păstrăm datele personale pe toată perioada derulării activităţii societăţii.

 

Drepturile persoanei vizate:

Persoanele vizate au drepturile prevăzute de către articolele 15-22 din Regulamentul General privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv:

 • dreptul de acces la date ( conform art. 15 );
 • dreptul de rectificare a datelor ( conform art. 16 );
 • dreptul de ștergere a datelor ( conform art. 17 );
 • dreptul la restricționarea datelor ( conform art. 18 );
 • dreptul la portabilitatea datelor ( conform art. 20 );
 • dreptul de a obiecta ( conform art. 21 );
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare ( conform art. 22 );
 • dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

 

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, de către persoana vizată transmisă la sediul social al operatorului de date cu caracter personal. Partea căreia i se va adresa solicitarea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul General privind protecţia datelor.

Cererile adresate vor fi analizate de către Responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul entității, în colaborare cu departamentele care sunt implicate în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Solicitantul poate preciza în cerere dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Putem solicita informaţii suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea înainte de a vă permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal sau de a acţiona în legătură cu exercitarea drepturilor menţionate anterior.

În cazuri justificate, societatii îi este permis prin lege să refuze să acționeze conform cererilor de mai sus, caz în care va oferi o explicatie scrisă cu privire la acest refuz.

Puteți formula cererile de mai sus în legătură cu drepturile dvs., contactând SC Bright Healthy Food sau Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal al societății la adresa cristina@ninna.ro .

Dacă aveți nevoie de clarificări suplimentare vă rugăm să le adresați persoanei desemnate ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, prin poştă, la adresa sediului operatorului (str. Avram Iancu, 54A Brașov) sau pe e-mail la adresa: cristina@ninna.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați:

 • SC Bright Healthy Food SRL, str. Avram Iancu, nr. 54A, Brașov, Romania.
 • Responsabil cu protectia datelor – adresa e-mail: cristina@ninna.ro.